Miguel Polo, presidente da Confederación Hidrográfica do Xúcar, O.A., e Sales Tomás, directora-xerente da Fundación Limne, asinaron un convenio de colaboración entre ambas entidades, dentro da figura da Custodia do Territorio, amparada pola Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. .

O convenio ten por obxecto formalizar a actuación de colaboración entre ambas as entidades, para levar a cabo actuacións de mantemento, conservación, recuperación, restauración e mellora do patrimonio natural e da biodiversidade, en particular, do dominio público hidráulico, así como de divulgación ambiental, mediante accións de voluntariado e custodia fluvial.

A colaboración comezou coa sinatura dun anterior convenio similar, o 5 de xuño de 2015, que tivo unha duración de catro anos. As accións de colaboración continuaron ata agora, consolidando así unha liña de actuación estable no Plan Anual da CHX. O novo convenio que se asina tamén ten unha vixencia de catro anos, prorrogables á súa vez por outros catro.

As actuacións que se contemplan fundamentalmente para o desenvolvemento do convenio están directamente relacionadas co control de especies exóticas invasoras, a realización de plantacións con especies autóctonas de ribeira, e a retirada de residuos sólidos urbanos, sen prexuízo das competencias que nestas materias puidesen. corresponden a outras Administracións Públicas.

Aínda que o convenio abarca a totalidade da Demarcación Hidrográfica do Xúcar, establecerase un Programa de Actuación anual no que se detallan os tramos dos cauces públicos dos ríos que serán obxecto de intervención, así como o tipo de obra que se vai realizar, en cada caso, e establecendo As correspondentes condicións de execución previos, se é o caso, os oportunos informes ambientais por parte da autoridade competente. En particular, fomentarase a participación de administracións locais, empresas, ONG e cidadáns na conservación do dominio público hidráulico.

A Fundación Limne vén realizando regularmente diversas actuacións de restauración en tramos fluviais das provincias de Castelló, Valencia e Alacante; actuacións que se multiplicarán nos próximos tres anos grazas a diversos proxectos que contan co apoio da Fundación Biodiversidad do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), financiado polo Unión Europea – NextGenerationEU.

A custodia fluvial: un engranaxe entre administracións e entidades conservacionistas

A custodia fluvial é unha modalidade da denominada custodia do territorio, figura introducida pola Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, que a define como o conxunto de estratexias a través das cales os propietarios e usuarios do territorio na conservación e utilización dos valores e recursos naturais. A devandita lei tamén insta ás administracións a fomentar os acordos de custodia da terra.

A Confederación Hidrográfica do Xúcar ve na custodia fluvial unha ferramenta favorable para garantir a progresiva implicación da sociedade civil na protección e defensa dos recursos naturais, contribuíndo así a acadar dous dos obxectivos da Directiva Marco da Auga: a participación pública e o achegamento ao bo ecolóxico das masas de auga.

A Fundación Limne conta xa cunha ampla experiencia no ámbito da custodia fluvial, implicando á cidadanía e ás administracións autonómicas e locais na conservación e mellora dos ecosistemas fluviais.

Por outra banda, o convenio asinado, que regula o marco de actuación en materia de custodia no dominio público hidráulico, é froito da estreita colaboración que existe entre ambas entidades, que comparten un interese mutuo na protección dos ecosistemas acuáticos cuxo ámbito territorial de actuación que comparten.