Custodia para a resiliencia

Fluviatilis busca impulsar a xestión compartida dos ríos e as súas marxes e avanzar na
integración e participación das Administracións Públicas, dos sectores económicos e da cidadanía en xeral.

0
Mostraxes
0,03
ha. libres de EEI
0,88
ha. bosque de ribeira
0
Espazos protexidos

As entidades

ADEGA
Galiza
ANSE
Murcia; Albacete
Fundació Limne
Comunidade Valenciana
Red Cambera
Cantabria

As accións

A importancia desta actuación radica na implantación de diferentes niveis de goberno para a execución das actuacións do proxecto, entre as que destacan o mantemento, conservación, recuperación, restauración e mellora das contornas fluviais.

 

Esta actuación, por outra banda, é fundamental para garantir a durabilidade dos resultados do proxecto e das futuras actuacións.

Crearase unha guía metodolóxica para o desenvolvemento de proxectos de restauración fluvial mediante a custodia do territorio.

 

O obxectivo deste documento será construír un marco teórico e de referencia para todas aquelas entidades ambientais nacionais que queiran implementar proxectos de conservación e restauración fluvial a través da ferramenta de custodia fluvial.

Esta actuación incluirá a caracterización dos servizos ecosistémicos nas zonas nas que se realizarán as actuacións de conservación e rehabilitación do proxecto.

 

Esta avaliación previa será fundamental para determinar a magnitude dos impactos da actividade humana na prestación destes servizos, propor accións correctoras para mellorar a súa prestación, promover a concienciación da poboación para cambiar actitudes que prexudiquen a súa prestación ao longo do tempo e identificar posibles liñas. en bioeconomía que favorezan un desenvolvemento máis sostible.

A importancia desta actuación radica na definición dos ámbitos de actuación de cada entidade participante, establecendo un marco común normalizado de metodoloxías de avaliación ambiental implantadas a nivel nacional co fin de facer un seguimento das actuacións de conservación e mellora desenvolvidas nas actuacións posteriores de FLUVIATILIS.

 

Os espazos de actuación fluvial caracterizaranse en canto, entre outros, a: i) figuras de protección; ii) Hábitats de Interese Comunitario e especies ameazadas e; iii) zonificación do espazo fluvial de acordo coa lexislación de augas.

 

Realizarase un seguimento do estado de conservación dos ecosistemas fluviais presentes nas distintas áreas de actuación do proxecto. Este diagnóstico será
realizado calculando diferentes índices e métricas: pH, O2, nitratos, fosfatos, IBMWP, IBICAT2, HMF…

A importancia desta actuación radica na planificación e deseño das actuacións de conservación e rehabilitación a realizar nas distintas áreas de actuación do proxecto.

Estas actuacións enmárcanse na selección das SBN para a xestión das EEI e rehabilitación fluvial segundo as necesidades de cada tramo fluvial no que se prevé intervir.

As EEI son unha das principais causas de perda de biodiversidade no mundo, unha circunstancia que se agrava en hábitats e ecosistemas especialmente vulnerables, como as augas continentais (Real decreto 630/2013). Así mesmo, a presenza de EEI nas Demarcacións Hidrográficas pon en risco o cumprimento dos obxectivos ambientais establecidos no art. 4 da Directiva 2000/60/CE (Real decreto 630/2013).

 

Por iso, a importancia desta actuación radica na necesidade de abordar o control e xestión das EEI, establecendo un marco de cooperación entre as distintas demarcacións hidrográficas, facendo unha adecuada selección e implantación das metodoloxías que permitan o seu control e seguimento mediante un esforzo continuado e periódico. durante os anos de execución do proxecto e, posteriormente no marco dos acordos de custodia, xa que é neste feito no que radica a importancia para obter bos resultados na xestión e control destas especies.

A partir da selección das NbS máis adecuadas para cada ámbito de actuación do proxecto, abordaranse diferentes retos na conservación e rehabilitación dos ríos.

 

A implantación destes SbN ten como obxectivo mellorar os seguintes HIC, entre outros: i) 7210 ii) 92D0 ; iii) 91E0 e; iv) 92A0. A devandita mellora conseguirase, entre outras: i) fortalecemento das comunidades ribeireiras con presenza de especies ameazadas; ii) aumentar o número de poboacións efectivas de fauna acuática ameazada mediante reintroducións; iii) mellora da oferta de servizos ecosistémicos e; iv) adaptar os ecosistemas fluviais ao cambio climático.

A importancia desta actuación radica na vinculación de diferentes colectivos para o desenvolvemento de actividades de bioeconomía como o fomento da economía local mediante o fomento de actividades de turismo sostible, o deseño e impartición de cursos de formación e educación, o fomento da participación do sector privado a través da Políticas de Responsabilidade Social Corporativa (RSE) e novas liñas de negocio.

 

O obxectivo da actuación é incidir na reversión do despoboamento, mellorar a empregabilidade e garantir a igualdade de xénero e a diversidade social.

Desenvolveranse actividades de educación, sensibilización e educación ambiental dirixidas a diversos públicos (p. ex.: cidadáns, centros educativos, etc.) nos diferentes ámbitos de actuación.

 

A importancia de realizar estas actividades radica en dar a coñecer a problemática medioambiental que teñen estes espazos, concienciar sobre a necesidade de implantar medidas correctoras e dar a coñecer todos aqueles servizos ecosistémicos que prestan e precisan do tecido social para garantir o seu abastecemento no futuro.

A importancia desta actuación radica en desenvolver unha estratexia de comunicación e as ferramentas necesarias que
contribuír a dar a coñecer o uso da custodia do territorio como ferramenta para a conservación e rehabilitación dos ecosistemas fluviais e a prestación dos seus servizos.

 

O programa de comunicación e difusión vai dirixido
interesados, diferentes axentes socioeconómicos relevantes nos ámbitos de actuación, e a poboación local e a cidadanía en xeral.

 

A acción tamén inclúe o desenvolvemento e a entrega dun plan de formación e educación deseñado para diferentes actores.