Custòdia per a la resiliència

Fluviatilis busca promoure la gestió compartida dels rius i les seves riberes i avançar a la
integració i participació de les administracions públiques, els sectors econòmics i la ciutadania en general.

0
Analítiques
0,03
ha. lliures d'EEI
0,88
ha. bosc de ribera
0
Espais protegits

Les entitats

ADEGA
Galícia
ANSE
Múrcia; Albacete
Fundació Limne
Comunitat Valenciana
Red Cambera
Cantàbria

Les accions

La importància d’aquesta acció resideix a la implementació de diferents nivells de governança per a l’execució de les actuacions del projecte entre les quals destaquen el manteniment, la conservació, la recuperació, la restauració i la millora dels entorns fluvials.

 

Aquesta acció, per altra banda, és crucial per garantir la perdurabilitat dels resultats del projecte i de accions futures.

Es crearà una guia metodològica per a l’elaboració de projectes de restauració fluvial mitjançant la custòdia del territori.

 

L’objectiu d’aquest document serà el de construir un marc teòric i de referència per a totes aquelles entitats ambientals d’àmbit nacional que vulguin implementar projectes de conservació i restauració fluvial a través de l’eina de la custòdia fluvial.

Aquesta acció inclourà la caracterització dels serveis ecosistèmics a les àrees en què s’executaran les actuacions de conservació i rehabilitació del projecte; aquesta avaluació prèvia serà indispensable per tal de determinar la magnitud dels impactes de l’activitat humana en la provisió d’aquests serveis, plantejar actuacions correctives per millorar la seva provisió, promoure la sensibilització de la població per canviar actituds que en perjudiquen el subministrament en el temps i identificar possibles línies en bioeconomia que afavoreixin un desenvolupament més sostenible.

La importància d’aquesta acció és definir els àmbits d’actuació de cada entitat participant, establir un marc estandarditzat comú de metodologies d’avaluació ambiental implementat a nivell nacional per tal de fer un seguiment de les actuacions de conservació i millora desenvolupades en les accions posteriors de FLUVIATILIS.

 

Es procedirà a la caracterització dels espais fluvials dactuació en termes, entre altres, de: i) figures de protecció; ii) Hàbitats d’Interès Comunitari (d’ara endavant, HIC) i espècies amenaçades i; iii) zonificació de lespai fluvial dacord amb la legislació daigües.

 

Es farà un seguiment de l’estat de conservació dels ecosistemes fluvials presents als diferents àmbits d’actuació del projecte. Aquest diagnòstic serà portat
a terme mitjançant el càlcul de diferents índexs i mètriques: pH, O2, nitrats, fosfats, IBMWP, IBICAT2, HMF…

La importància d’aquesta acció és planificar i dissenyar les actuacions de conservació i rehabilitació a desenvolupar a les diferents zones d’actuació del projecte.

 

Aquestes accions s’emmarquen a la selecció de les SbN per a la gestió d’EEI i la rehabilitació fluvial segons les necessitats de cada tram fluvial en què es preveu intervenir.

Les EEI constitueixen una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat al món, circumstància que s’agreuja en hàbitats i ecosistemes especialment vulnerables, com les aigües continentals (Reial Decret 630/2013). Així mateix, la presència d’EEI a les Demarcacions Hidrogràfiques posa en risc el compliment dels objectius mediambientals establerts a l’art. 4 de la Directiva 2000/60/CE (Reial Decret 630/2013).

 

Per tant, la importància d’aquesta acció rau en la necessitat d’abordar el control i la gestió de les EEI, establint un marc cooperatiu entre diferents demarcacions hidrogràfiques, realitzant una selecció i implementació adequada de les metodologies que en permetin el control i el seguiment a través d’un esforç continuat i de manera periòdica durant els anys d’execució del projecte i, i posteriorment en el marc dels acords de custòdia ja que és en aquest fet on resideix la importància per obtenir uns bons resultats en la gestió i control d’aquestes espècies.

D’acord amb la selecció de les SbN més adequades per a cada àmbit d’actuació del projecte, s’abordaran diferents reptes en conservació i rehabilitació fluvial.

 

La implementació d’aquestes SbN pretén millorar entre d’altres els següents HIC: i) 7210 ii) 92D0; iii) 91E0 i; iv) 92A0. Aquesta millora s’assolirà, entre d’altres: i) enfortint les comunitats de ribera amb presència d’espècies amenaçades; ii) incrementar el nombre d’efectius poblacions de fauna aquàtica amenaçada mitjançant reintroduccions; iii) potenciant el subministrament dels serveis ecosistèmics i; iv) adaptant els ecosistemes fluvials davant del canvi climàtic

.

La importància d‟aquesta acció rau en la vinculació de diferents col·lectius per al desenvolupament d‟activitats en bioeconomia com la promoció de l‟economia local mitjançant l‟impuls d‟activitats turístiques sostenibles, el disseny i impartició de cursos de capacitació i formació, promoure la participació del sector privat a través de polítiques de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i noves línies de negoci.

 

L’objectiu de l’acció és incidir a revertir el despoblament, millorar l’ocupabilitat i garantir la igualtat de gènere i la diversitat social.

Es desenvoluparan activitats deducació, sensibilització i educació ambiental orientades a diversos públics (p.e.: ciutadania, centres densenyament, etc.) en els diferents àmbits dactuació.

 

La importància de realitzar aquestes activitats rau a donar a conèixer les problemàtiques ambientals que tenen aquests espais, conscienciar sobre la necessitat d’implementar mesures correctives i posar sobre coneixement tots aquells serveis ecosistèmics que proporcionen i necessiten el teixit social per garantir-ne el subministrament en el futur.

La importància daquesta acció rau en desenvolupar una estratègia de comunicació i les eines necessàries que
contribueixin a donar a conèixer l’ús de la custòdia del territori com a eina per a la conservació i la rehabilitació dels ecosistemes fluvials i la provisió dels seus serveis.

 

El programa de comunicació i difusió està dirigit a
stakeholders, a diferents agents socioeconòmics rellevants dels àmbits d’actuació, i la població local i ciutadania en general.

 

L’acció inclou també el desenvolupament i la impartició d’un pla de formació i capacitació dissenyat per a diferents stakeholders.